სარეაბილიტაციო ორძელი

ბეჭდვა

boards

სარეაბილიტაციო ორძელი გამოიყენება აქტიური მოძრაობის ასაღდგენად ზურგის ტვინის ტრამვმის, ცერებრალური დამბლის და სხვა ნეიროტრამვების დროს.

რეაბილიტაციური ეფექტის გაუმჯობესება ხდება დამატებითი ჰორიზონტალური ორძელების ხარჯზე, რომლებიც გამოიყენება როგორც დამატებითი ყავარჯნები სიარულის დროს. დაფა, რომელიც განთავსდება ორძელის ცენტრში, გამოიყენება სიარულის დროს ფეხების გადაჯვარების საწინაამდეგოდ.